Tuesday, 24 November 2020

Main

Elo ass et eriwwer mat den Äppel a Biren zu Angelduerf. Mir kréien eisen Bail net verlänger an mussen zoumaachen. Mee nach ass net all Hoffnung verluer.

Mir hunn eppes Neies fonnt an plënneren elo an t’Staat.

Mir iwerhuelen den Oekosoph vum Mouvement écologique

Am Abrel as do op!

Mir schaffen nach owes bis den 15ten an den Mettesmenu bis den 22ten.